Úvod

Nabízíme služby moderního zubního centra, které se skládá ze zubní ordinace a zubní laboratoře. Našim cílem je zachování Vašeho zdravého chrupu po celý život. Pokud je potřebná oprava Vašich zubů, poskytujeme širokou škálu služeb: preventivní prohlídky, ošetření zubního kazu, ošetření kořenových kanálků, extrakce zubů, onlaye, fazety, korunky, můstky a další.

Zakládáme si na vysoce kvalitně provedené práci a empatickém přístupu. U nás se nemusíte bát, že Vás bude ošetření bolet, u všech potencionálně bolestivých výkonů používáme lokální anestetika.

Aktuálně nové pacienty z důvodu plné kapacity nepřijímáme.

Náš tým

MDDr. Tomáš Jasenský

Zubní lékař

MDDr. Tomáš Jasenský promoval v roce 2014 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracoval jako zubní lékař nejprve v zubním centru Dentyl v Praze, následně u MUDr. Pavla Ochonského v Opavě. Od roku 2017 je členem asociace mikroskopické stomatologie Promikro (www.promikro.org) sdružující zubní lékaře využívající pro práci v dutině ústní operační mikroskop. Soustavně se vzdělává a navštěvuje tuzemská i zahraniční školení. Po pracovní době ho můžete potkat na procházce v lese. Rád poslouchá hudbu nebo běhá.

Julie Waltherová DiS

Zubní technik

Pochází z Uherského Hradiště, po maturitní zkoušce na Stojanově gymnáziu Velehrad nastoupila ke studiu diplomovaný zubní technik. Studium úspěšně zakončila absolutoriem v roce 2020 na SZŠ VOŠZ Merhautova v Brně. Praktické zkušennosti získala formou souvislé praxe na pracovištích v Brně a Uherském Hradišti. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Jejím největším koníčkem je tanec.

Zuzana Štěpánová

Zubní asistentka

V roce 2018 zahájila studium na SZŠ a VOŠ ve Zlíně, které úspěšně zakončila maturitním vysvědčením. Dále se věnovala praxi v Kroměřížské nemocnici na interním oddělení. Od roku 2022 pracuje s MDDr. Jasenským. Svůj volný čas věnuje rodině a vybraným koníčkům.

Služby

Prevence

Nejčastější onemocnění dutiny ústní-zubní kaz a parodontitis jsou způsobeny ulpíváním zubního plaku na povrchu zubu, který není správně dočištěný. Základem je tedy správná domácí péče o chrup a pravidelné zubní prohlídky 2x ročně. Při kterých je provedena pravidelná kontrola dutiny ústní nebo vedou k případnému odhalení počátečních problémů.

Vstupní vyšetření

Při vstupním vyšetření pacienta je provedeno zjištění celkového zdravotního stavu pacienta, detailní vyšetření chrupu a přilehlých měkkých tkání dutiny ústní provedené pod mikroskopem. Onkologická prohlídka, vyšetření submandibulárních mízních uzlin pohmatem, kontrola čelistního kloubu. Kontrola kvality stávajících výplní (plomb) a protetických prací (korunek, můstků). Rentgenové snímky pro včasné zjištění mezizubních kazů zadních zubů. Na základě tohoto vyšetření je pacientovi navržen individuální plán a přibližná cena léčby.

Mikroskopická stomatologie

U většiny výkonů používáme dentální mikroskop Leica, který umožňuje 6,4-40x zvětšení zubu. Jak je známo některé anatomické součásti zubu jsou velmi malé. Tento přístroj tedy dovoluje zubnímu lékaři pracovat detailněji a šetrněji než kdykoli dříve. Při ošetření zubního kazu dochází při použití dentálního mikroskopu pouze k nezbytně nutnému odstranění zubních tkání. Hlavní výhoda použití mikroskopu je však při ošetření kořenových kanálků, kdy zubní lékař vidí průběh kanálku v kořeni na vlastní oči a dokáže tak kořeny zubů lépe ošetřit, podobně je tomu při opakovaném ošetření kořenových kanálků. Další využití mikroskopu je při mikrochirurgickém provedení resekce kořenového hrotu nebo při preparaci zubů na overlay, zubní korunku nebo můstek.

Ceník služeb

Preventivní prohlídkahrazeno ZP
Rvghrazeno ZP
Lokální anesteziehrazeno ZP
Výplň bílá fotokompozit (dle velikosti)2.310 – 3.990 Kč
Endodontické ošetření kořenových kanálkůod 3.360 Kč
Reendodontické ošetření kořenových kanálkůod 3.920 Kč
Overlay keramická7.240 Kč
Faseta keramická9.030 Kč
Korunka metalokeramická8.590 Kč
Zavedení implantátu DIO (bez korunky)14.820 Kč

Ordinační hodiny

Pondělí 7:00-11:30 12:00-17:00
Úterý 7:00-11:30 12:00-17:00
Středa 7:00-11:30 12:00-13:30
Čtvrtek 7:00-11:30 12:00-13:30
Pátek 7:00-11:00

Akutní případy ošetříme v 7:00

Pokud se nemůžete dostavit na objednaný termín, zavolejte nám na uvedený telefon alespoň 24 hodin předem.
Děkujeme, že neblokujete termíny ostatním pacientům.

 
 
 
 

Zpracování osobních údajů

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

I. Správce osobních údajů

Zubní centrum Jasenský s.r.o.
IČO: 29357471
Potoky 267, Zlín 760 01

www.jasensky.eu

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

II. Účel/y zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem

 • poskytování zdravotních služeb
 • vykazování hrazených zdravotních služeb
 • vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
 • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám
 • organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o
 • spodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

III. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je

 • splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)
 • splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)

IV. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

V. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

VI. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
 • právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;
 • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme;
 • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VII. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

 
 

Kontakt

Zubní centrum Jasenský s.r.o.
Potoky 267, 760 01 Zlín
IČ: 29357471

Telefon: 577 219 056
Mobil: 732 524 023
Email: mddr.jasensky@gmail.com